м. Львів, вул. Замарстинівська, 83А

Рейтингові списки

Рейтинговий список Бакалавр Комп’ютерних наук (3 роки навчання, денна) Бакалавр Комп’ютерних наук (4 роки навчання, денна) Бакалавр Комп’ютерних наук (4 роки навчання, заочна) Детальніше Рекомендовані до зарахування Бакалавр Комп’ютерних наук (3 роки навчання, денна) Бакалавр Комп’ютерних наук (4 роки навчання, денна) Бакалавр Комп’ютерних наук (4 роки навчання, заочна) Детальніше

0
Детальніше

Подання електронної заяви

ПОДАННЯ ЗАЯВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ Подання електронної заяви 1. Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі ПЗСО та не мають спеціальних прав участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до ПВНЗ «Комп’ютерна Академія «ШАГ» або мають розбіжності в прізвищі, імені, по-батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання. 2. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну…

0
Детальніше

Програма фахового випробування для бакалаврів

    ПРОГРАМА фахового випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) Фахові випробування проводяться з метою: – перевірки відповідності знань, умінь і навичок вступників програмовим вимогам; – виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень вступників; – оцінки ступеня підготовленості вступників до подальшого навчання в ВНЗ за освітньою програмою підготовки бакалавра з спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна…

0
Детальніше

Програма з української мови та літератури

Мета вступного випробування – оцінити рівень навчальних досягнень вступників з української мови та літератури з метою конкурсного відбору для навчання в Приватному вищому навчальному закладі «Комп’ютерна Академія «ШАГ». Програма з української мови передбачає теоретичну підготовку абітурієнтів: знання звукового складу мови, лексичного багатства, частин мови, синтаксису простого та складного речення, а також практичну: визначення співвідношення звуків і букв у словах та наголосу у словах, удосконалення навички правопису, розрізнення багатозначних слів і омонімів, типів переносного значення слова, удосконалення навичок відмінювання іменних частин…

0
Детальніше

Програма фахових випробувань для магістрів КН

  Фахові випробування проводяться з метою: перевірки відповідності знань, умінь і навичок вступників програмовим вимогам; виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень вступників; оцінки ступеня підготовленості вступників до подальшого навчання за освітньою програмою підготовки магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (на основі здобутого ступеня бакалавра). Зміст тестових завдань визначається атестаційною комісією відповідно до змісту та рівня підготовки вступників. Завдання фахових випробувань полягає у тому, щоб оцінити такі знання та вміння вступників: правильного складання алгоритмів та їх реалізації у програмному середовищі; призначення…

0
Детальніше

Випробування з англійської мови при вступі для здобуття ступеня магістра

Програма вступного випробування з англійської мови при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра (на основі здобутого ступеня бакалавра) Вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілі. Іноземна мова як предмет характеризується: міжпредметним характером (зміст мовлення іноземною мовою може містити інформацію з різних галузей знань, наприклад, літератури, мистецтва, історії, географії, точних наук та інших); багатофункціональністю (може виступати як ціль навчання і як засіб отримання інформації в різноманітних галузях знань). Тестування з англійської…

0
Детальніше

Програма вступного випробування з математики

Мета вступного випробування – оцінити рівень навчальних досягнень вступників з математики з метою конкурсного відбору для навчання в Приватному вищому навчальному закладі «Комп’ютерна Академія «ШАГ». Завдання з математики полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння абітурієнтів: виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій, наближені обчислення тощо); виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з…

0
Детальніше

Програма вступного випробування з фізики

Завдання вступного іспиту з фізики полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння вступників: встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів; застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі середньої школи; використовувати теоретичні знання для розв’язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих); визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів; складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами,…

0
Детальніше