ПОДАННЯ ЗАЯВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Подання електронної заяви

1. Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі ПЗСО та не мають спеціальних прав участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до ПВНЗ «Комп’ютерна Академія «ШАГ» або мають розбіжності в прізвищі, імені, по-батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається 29 червня 2017 року.

3. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

4. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

  • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
  • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.
  • Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.

5. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

6. У разі збігу даних вступника у документах, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

7. У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.

8. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

9 .В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе:

  • стать,
  • громадянство,
  • номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.
    Для подання заяви вступник обирає ПВНЗ «Комп’ютерна Акадмія «ШАГ», освітній ступінь, конкурсну пропозицію.

10. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ Академія. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

11. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті.

Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією Академії

1. Ректор Академії забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до Академії, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до Академії.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією Академії не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». 1. 

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3. На підставі рішення приймальної комісії Академії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Академії уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні Академією технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії Академії електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до Академії.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5. Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним замовленням. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 3 розділу VІІІ Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 – 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 1 розділу ІV Умов прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ Умов прийому, Ректор Академії на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу».

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ Умов прийому, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією Академії. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».