Web програмування (Web Development)

Робота з новітніми технологіями, створення веб сайтів, баз даних та веб додатків – “Web програмування” в IT STEP University підготує спеціалістів з найбільш затребуваної професії. Навчання проходить під керівництвом досвідчених менторів та включає створення власних проектів та міжнародні стажування для практичного досвіду. Вища освіта нового формату гарантує цікаву та затребувану професію в майбутньому.

Вища освіта в IT STEP University це:

 • навчання за програмами світових вишів
 • максимум практики – мінімум теорії
 • викладачі – практики з ІТ-компаній, що знають потреби ринку та вимоги до спеціалістів
 • співпраця з ІТ-компаніями та практика на реальних проектах
 • міжнародні стажування
 • якість освіти, що відповідає європейським стандартам

Інформація про програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація – Веб програмування

Кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Тривалість навчання – 3 роки

Тижневе навантаження – 22-24 годин

Семестрове навантаження – 30 кредитів

Ціль програми – забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що відносяться до розробки Web-орієнтованого програмного забезпечення, засобів інформаційних технологій, комп’ютерних систем проектування, розподілених інформаційних систем.

Профіль програми

Навчальна програма підготовки бакалавра спрямована на вивчення і набуття уміння ефективного використання сучасних інформаційних технології та засобів для їх застосування впродовж життєвого циклу будь-яких програмних систем.

В результаті навчання студенти отримують сучасні знання, які необхідні для провадження інженерної діяльності в процесах створення інформаційних технологій – від початкового етапу обговорення концепції та створення технічного завдання до кінцевого етапу супроводу програмних продуктів на етапах їх комерційного використання.

В процесі навчання студенти набувають практичних навиків не тільки в технологічній області, а й в напрямах архітектурної, управлінської та організаційної виробничої діяльності.

Навчальна програма


Цикл Назва дисципліни Кредити

І Семестр

ЗП Критичне мислення 5
ПП ООП ч.1 4
ПП Лінійна алгебра 5
ПП ОС Системне програмування 4
ЗП Іноземна мова ч.1 5
ЗП Ділова мова і комунікативні технології 3
ПП Основи економіки 4

ІІ Семестр

ПП Дискретна математика 4
ПП ООП ч.2 5
ПП Математичний аналіз 4
ПП Комп’ютерні мережі 6
ЗП Іноземна мова ч.2 5
ЗП Соціологія та психологія 3
ЗП Філософія 3

ІІІ Семестр

ПП Теорія алгоритмів 5
ПП Теорія імовірностей і мат статистика 5
ПП Теорія прийняття рішень 4
ПП Технології розподілених систем та паралельних обчислень 4
ПП Бази даних 5
ПП Комп’ютерна графіка 3
ПП Системний аналіз 4

IV Семестр

ПП Веб-технології та веб-дизайн 5
ПП Клієнт-серверне програмування 5
ПП Проектування програмних систем 5
ПП Бізнес-аналіз 5
ДС Декларативне програмування 5
ДС Інженерія кросплатформенного програмного забезпечення 5

V Семестр

ПП Основи штучного інтелекту 5
ДС Автоматизоване тестування 5
ДС Web Back-End 5
ДС Якість програмного забезпечення та тестування 4
ДС Комплексні системи захисту інформації та санкціонованого доступу 4
ДС Організація розподілених сховищ даних 4
ПП Проектно-технологічна 3

VI Семестр

ДС Інтелектуальна власність 7,5
ДС Впровадження та супровід програмного забезпечення 4
ДС Менеджмент проектів з розробки програмного забезпечення 5
ПП Переддипломна практика 4,5
ПП Виконання бакалаврської кваліфі. роботи 9
ПП Захист бак. роботи 0

ПП – дисципліни циклу професійного підготовки
ЗП – дисципліни циклу загальної підготовки
ДС – дисципліни самостійного вибору студента

Інструментальні засоби та технології


В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Високорівневі мови програмування: С, Objective-C, С++, Perl, Lisp
 • Мови і технології front end програмування: HTML, XML, JavaScript
 • Мови back-end програмування: PHP, Python, Ruby, Scala, C#, Java,
 • Web-сервіси: SOAP (Simple Object Access Protocol), REST (Representational State Transfer)
 • Мови запитів до БД: PL/SQL, SQL, Transact-SQL
 • Мови і засоби проектування, моделювання та програмної інженерії: UML, IDEF0, IDEF1x, Case-засоби
 • Архітектурні рішення: Model-View-Controller (MVC), Model-View-Presenter (Backbone.js), Model-View-ViewModel (Knockout.js) та ін.
 • Фреймфорки: Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS, Django, Ruby on Rails, CakePHP
 • Мережеві засоби: протоколи моделі OSI, архітектури мережевих систем, програмні комунікаційні інтерфейси
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, MongoDB і ін.

Результати навчання


У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області ІТ.
 2. Здатність реалізовувати проектні рішення у вигляді Веб продуктів.
 3. Здатність розробляти засоби локалізації комп’ютерних програм з використанням принципів створення Веб-орієнтованого програмного забезпечення.
 4. Здатність проектувати Веб продукти програмні продукти різних видів; володіння основами онструювання програмного забезпечення.
 5. Здатність аналізувати, проектувати та прототипувати програмні інтерфейси.
 6. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
 7. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.
 8. Навички комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів.
 9. Здатність керувати технологічними процесами IT виробництва та здійснювати контроль якості програмної продукції.
 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств IT галузі, розробляти бізнес-план в діяльності підприємств.
 11. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 12. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

Працевлаштування


Випусник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері інформаційних технологій та розробки ПЗ, зокрема такі посади:

 • Розробник програмного забезпечення
 • Розробник і адміністратор баз даних
 • Front-end розробник
 • Back-end розробник
 • Full Stack розробник
 • Аналітик (проектувальник) програмного забезпечення
 • Інженер з контролю якості ПЗ
 • Тестувальник ПЗ (QA)
 • Керівник процесу створення програмного забезпечення