Генерація та реалізація великих ідей роблять світ кращими. Згідно цього принципу, наукові дослідження університету спрямовані на розробку інноваційних рішень найскладніших науково-технічних завдань, покликаних покращити наше життя і зробити його безпечним. Пошук цих рішень здійснюється через мережу творчої колаборації із провідними світовими науково-дослідними інститутами, групами, центрами та консорціумами, які провадять передові дослідження в областях інформаційних технологій, обчислювального (штучного) інтелекту та інтелектуального аналізу різноманітних процесів.

Усі члени наукової спільноти університету в умовах новаторства, творчості, винахідництва та підприємництва займаються створенням і просуванням нових знань для пошуку рішення проблем реального світу.

Наукові напрями

В рамках фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті ведеться робота за такими науковими напрямами:

Технології технічного зору в системах штучного інтелекту

Науковий керівник – д. т. н., проф. Пелешко Д. Д.

Об’єктом наукових досліджень є проблеми 3D технологій, стерео зору, інтелектуальної обробки цифрових зображень, відеорядів та відеопотоків,  а також розробка робототехнічних систем з елементами технічного зору.

Також розглядаються задачі інтерактивної взаємодії в процесах функціонування робототехнічних систем.

Активні дослідження ведуться за напрямом  “розумного будинку” (smart house), зокрема в області розробки автоматизованих пасивних систем безпеки життєдіяльності неповносправних людей та людей похилого віку, на основі інтелектуального моніторингу їхньої поведінки у потоках даних, отриманих з камер відео нагляду.

В рамках наукового напряму розроблено: системи відеоаналітики для виробництв з конвеєрним устатковуванням, детектори руху з розширеним діапазоном функціонування, детектори вогню, рішення для трекінгу об’єктів в умовах зашумленості та сильної сепарованості суб’єктів руху, розподілені системи трекнігу.

Гібридні еволюційні нейро-фаззі системи для динамічного інтелектуального аналізу і обробки потоків даних

Науковий керівник – д. т. н., проф. Винокурова О. А.

Об’єктом наукових досліджень є вирішення проблем таких наукових напрямків: Computational Intelligence, Dynamic Data Mining та Data Stream Mining на основі гібридних еволюційних систем обчислювального інтелекту.

В рамках наукового напряму розроблено методи динамічного інтелектуального аналізу для послідовної обробки нестаціонарних нелінійних сигналів на основі гібридних еволюційних адаптивних вейвлет-нейро-фаззі-систем, здатних функціонувати за умов дефіциту апріорної та поточної інформації щодо структури та параметрів, які забезпечують можливість обробки часових рядів із короткою й довгою вибіркою з локальними особливостями, а також забруднених викидами з невідомим розподілом, і характеризуються підвищеною швидкістю навчання.

Запропоновані методи застосовуються при аналізі потоків даних (кластеризації, класифікації, прогнозуванню, моделюванню, тощо) біо-медичної, технічної, економічної природи, а також використовуються при розробці інтелектуальних систем в кібербезпеці.

Технології інтелектуального аналізу даних, моделювання та прогнозування детермінованих моделей в умовах невизначеності

Науковий керівник – д.т.н., доцент Рак Т. Є. 

Об’єктом наукових досліджень є розв’язання задач оптимального управління в умовах безпосереднього зв’язку прогнозованого значення із факторними ознаками, які виділяються із добре структурованих даних. В рамках наукового напряму отримано багафакторні методи визначення показника оптимуму для розв’язання задач оптимального управління. Отримано методи побудови прогностичних моделей в умовах невизначеності. Окремим класом розглядаються критеріальні задачі. Отримано балансові моделі для економіко-статистичного моделювання фінансових процесів

Наукова діяльність студентів

В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об’єднанням. Метою діяльності товариства є:

  • сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
  • об’єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
  • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.

Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.