Комп’ютерні мережі та кібербезпека

ІТ-спеціалізація,  яка готує спеціалістів для захисту інформаційного світу майбутнього! Навчання за напрямком “Комп’ютерні мережі та кібербезпека” включає вирішення стратегічних завдань під керівництвом досвідчених менторів, проведення аналізу зовнішніх загроз світових корпорацій на практиці, а також участь у боротьбі з кіберзлочинами на міжнародних стажуваннях та багато іншого. IT Step University – це вища освіта світового рівня!

 

Якщо маєте запитання щодо вступу, бажаєте побачити атмосферу нашого університету та дізнатися більше про досягнення та успіхи наших студентів – запрошуємо до нас! Для цього просимо зареєструватися:

 

 Вища освіта в IT Step University це:

 • навчання за програмами світових вишів
 • максимум практики – мінімум теорії
 • викладачі – практики з ІТ-компаній, що знають потреби ринку та вимоги до спеціалістів
 • співпраця з ІТ-компаніями та практика на реальних проектах
 • міжнародні стажування
 • якість освіти, що відповідає європейським стандартам

Інформація про програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація – Комп’ютерні мережі та кібербезпека

Кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Тривалість навчання – 4 роки

Тижневе навантаження – 22-24 годин

Семестрове навантаження – 30 кредитів

Ціль програми – забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що відносяться до розробки програмного забезпечення, проектування інформаційних систем, мереж, засобів інформаційних технологій, комп’ютерних інтелектуальних систем прийняття рішень та елементів захисту в області інформаційних технологій.

Профіль програми

Навчальна програма підготовки бакалавра спрямована на вивчення і набуття уміння ефективного використання сучасних інформаційних технології та засобів для їх застосування впродовж життєвого циклу будь-яких програмних систем.

В результаті навчання студенти отримують сучасні знання, які необхідні для провадження інженерної діяльності в процесах створення інформаційних технологій, адміністрування комп’ютерних систем та організації захисту цих систем.

В процесі навчання студенти набувають практичних навиків не тільки в технологічній області, а й в напрямах архітектурної, управлінської та організаційної виробничої діяльності.

Навчальна програма


Цикл Назва дисципліни Кредити
І Семестр
ПП Дискретна математика ч.1 5
ПП Вступ до програмування ч.1 6
ПП Лінійна алгебра 5
ПП Комп’ютерні мережі 6
ЗП Іноземна мова ч.1 5
ЗП Ділова мова і комунікативні технології 3
ІІ Семестр
ПП Дискретна математика ч.2 4
ПП Вступ до програмування ч.2 5
ПП Математичний аналіз 4
ПП Комп’ютерна графіка 6
ЗП Іноземна мова ч.2 5
ЗП Соціологія та психологія 3
ЗП Філософія 3
ІІІ Семестр
ПП Обчислювальна геометрія 5
ПП ООП ч.1 4
ПП Теорія імовірностей і мат статистика 5
ПП Операційні системи 3
ЗП Інтелектуальна власність / Ділова англ мова / Ліцензування та сертифікація програмних продуктів / Практикум з англ мови 5
ПП Бази даних 5
ПП Архітектура комп’ютерів 3
IV Семестр
ПП ООП ч.2 5
ПП Системне програмування 5
ПП Теорія алгоритмів 5
ПП Теорія прийняття рішень 5
ПП Веб-технології та веб-дизайн 6
ПП Основи економіки 4
V Семестр
ПП Технології розподілених систем та паралельних обчислень 5
ПП Інформаційні системи 5
ПП Основи штучного інтелекту 6
ПП Людино-машинна взаємодія 5
ПП Системний аналіз 4
ПП Проектування програмних систем 5
VI Семестр
ПП Клієнт-серверне програмування 5
ПП Основи управління ІТ проектами 5
ПП Основи захисту інформації 5
ПП Бізнес-аналіз 5
ДС Кібербезпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 5
ДС Стандарти та протоколи інформаційної безпеки 5
VII Семестр
ДС Системи технічного захисту 4
ДС Основи стеганографії 5
ДС Прикладна криптологія 5
ДС Стандарти та засоби керування якістю процесу розробки програмного забезпечення 4
ДС Комплексні системи захисту інформації та санкціонованого доступу 5
ДС Адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем 4
ПП Проектно-технологічна практика 3
VIII Семестр
ДС Вибіркові компоненти інших освітньо-професійних програми 7,5
ДС Елементи менеджменту інформаційної безпеки 4
ДС Управління персоналом 5
ПП Переддипломна практика 4,5
ПП Виконання і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи 9

Інструментальні засоби та технології


В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Високорівневі мови програмування С, Objective-C, С++, C#, Java, Python, Ruby, Perl, Lisp, Scala.
 • Низькорівневі мови програмування: Асемблер, Pcode, Байт-код Java, Perl, CIL.
 • Мови Web-технологій: HTML, XML, JavaScript, PHP.
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.
 • Мови і засоби проектування, моделювання та програмної інженерії: UML, IDEF0, IDEF1x, Case-засоби.
 • Мережеві засоби: архітектури мережевих систем, протоколи моделi OSI, програмні комунікаційні інтерфейси.
 • Технології міжмережевих екранів, виявлення вторгнень, створення віртуальних приватних мереж, аналізу захищеності;
 • Інформаційні технології криптографічного і стеганографічного захисту.

Результати навчання


У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність реалізовувати проектні рішення у вигляді програмних продуктів.
 2. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області ІТ.
 3. Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.
 4. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
 5. Здатність оцінювати потенційні загрози в інформаційних системах і застосовувати засоби захисту інформації.
 6. Здатність до застосовування сучасні технології захисту для забезпечення кібербезпеки інформаційних систем.
 7. Здатність проектувати та аналізувати ефективність засобів захисту та управління безпекою інформаційних систем.
 8. Здатність здійснювати аналіз та синтез криптографічних систем захисту інформації.
 9. Здатність застосовувати моделі і методи комп’ютерної стеганографії при проектуванні та розробленні комплексів засобів захисту інформаційних і телекомунікаційних систем.
 10. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
 11. Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.
 12. Здатність проектувати та створювати програмні продукти різних видів; володіння основами конструювання програмного забезпечення.
 13. Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
 14. Здатність розробляти та працювати зі засобами консолідації та тиражування даних.
 15. Здатність до застосовування сучасних інструментальних засобів для розробки програмних рішень в різноманітних прикладних областях.
 16. Уміння застосовувати знання про процес ліцензування та сертифікацію на практиці.
 17. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

Працевлаштування


Випусник бакалаврської програми займатиме робочі місця у сфері забезпечення безпеки інформаційних технологій та розробки ПЗ, зокрема такі посади:

 • Розробник прикладного програмного забезпечення.
 • Розробник і адміністратор баз даних.
 • Адміністратор інформаційної системи.
 • Системний адміністратор.
 • Інженер з організації захисту інформаційних систем.
 • Експерт захисту інформації.
 • Розробник засобів захисту інформації.
 • Аналітик комп’ютерних систем.

Якщо маєте запитання щодо вступу, бажаєте побачити атмосферу нашого університету та дізнатися більше про досягнення та успіхи наших студентів – запрошуємо до нас! Для цього просимо зареєструватися:

Детальніше про умови вступу та правила прийому в IT Step University можна дізнатися за телефонами: