Правила прийому на навчання 2019

Провадження освітньої діяльності у Приватному закладі вищої освіти «ІТ СТЕП Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2016 р. (далі – Ліцензії).

Правила прийому (далі — Правила) розроблені Приймальною комісією Приватного закладу вищої освіти «ІТ СТЕП Університет» (далі — Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 році (далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908.

 

Загальні положення

 

1.1. Приватний заклад вищої освіти «ІТ СТЕП Університет» (далі — Університет) здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями (далі ОР) бакалавра та магістра відповідно до Ліцензії.

1.2. До Університету приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту або мають відповідний ступінь (рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту за ступенями та формами навчання, наведеними в додатку 1. Прийом на навчання до Університету на всі ступені здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

1.3. Вступникам, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, можуть надаватися місця у гуртожитках.

1.4. Організацію прийому вступників на навчання до Університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом Ректора.        Головою Приймальної комісії є Ректор Університету. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Приватного закладу вищої освіти «ІТ СТЕП Університет», відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положенням про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

1.5. Прийом на навчання на всі рівні проводиться в межах ліцензованого обсягу.

Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра  приймаються особи з повною загальною середньою освітою (далі – ПЗСО) за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників. Випускники системи профільної підготовки Комп’ютерної академії «ШАГ», які успішно виконали навчальну програму і здобули відповідні дипломи, мають право на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів з обсягом 210 кредитів і терміном навчання 3 роки на денній формі навчання.

2.2. Університет приймає на другий (з нормативним терміном навчання) курс для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь (рівень) бакалавра, в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня (рівня) бакалавра для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста або бакалавра відповідно.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня (рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди.

Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IV – VI та пунктом 9.1 розділу ІX Правил.

2.3. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра для осіб, які здобули ступінь бакалавра чи магістра, здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з англійської мови та вступного фахового випробування з урахуванням середнього бала додатку до диплому бакалавра чи магістра.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у формі співбесіди з урахуванням середнього бала додатку до диплому бакалавра чи магістра.

Зазначені категорії осіб зараховуються до Університету за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV – VI та пунктом 9.1 розділу ІX Правил.

Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Строки приймання заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Терміни подання заяв в електронній формі на базі ПЗСО: 10 – 22 липня 2019 року (10 – 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів).

Терміни роботи консультаційного центру при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до атестатів: 01 липня – 22 липня 2019 року.

4.2. Розклад роботи приймальної комісії Університету під час прийому документів та проведення конкурсного відбору:

Дні Години
Понеділок – п’ятниця 900-1300;1400-1800
Субота 900-1300
Неділя Вихідний

4.3. Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ПЗСО проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна

форми навчання

Заочна форма навчання
Початок приймання заяв та документів 10 липня 12 серпня
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 18 година

16 липня

18 година

23 серпня

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18 година

22 липня

18 година

28 серпня

Терміни проведення вступних випробовувань 17 липня –

22 липня

 

27-28 серпня
Терміни проведення співбесіди 17 липня –

19  липня

27-28 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій не пізніше

18.00 години

01 серпня

не пізніше

18.00 години

29 серпня

Терміни подачі вступниками оригіналів документів не пізніше 18.00 години 07 серпня не пізніше

15.00 години

30 серпня

Терміни зарахування вступників не пізніше 18.00 години 10 серпня не пізніше 18.00 години 30 серпня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди оприлюднюються не пізніше 12.00 години 20 липня.

4.4. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на другий курс (з нормативним терміном навчання) навчання за освітньою програмою підготовки (далі ОП підготовки) бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня (рівня) бакалавра проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 12 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 18 година

22 липня

18 година

23 серпня

Терміни проведення фахових вступних випробувань 23 – 30 липня 27-28 серпня

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій не пізніше

18.00 години

01 серпня

не пізніше

18.00 години

29 серпня

Терміни подачі оригіналів документів не пізніше

18.00 години

07 серпня

не пізніше

15.00 години

30 серпня

Терміни зарахування не пізніше

18.00 години

10 серпня

не пізніше 18.00 години 30 серпня

 

4.5. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання Денна та заочна форми навчання
Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня
Закінчення  реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 18.00

03 червня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання) 17 червня – 25 червня 02 вересня – 07 вересня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська) та фахового вступного випробування (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання) 10 липня – 23 липня 02 вересня – 07 вересня
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти) 02 липня
Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит 05 липня – 26 липня 09 вересня – 13 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій 01 серпня 16 вересня
Терміни подачі оригіналів документів не пізніше

18.00 години

07 серпня

не пізніше

18.00 години

19 вересня

Терміни зарахування не пізніше

10 серпня

не пізніше

20 вересня

 

 

Порядок приймання заяв і документів для вступу до Університету

5.1. Вступники на основі ПЗСО за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі ПЗСО за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою або за результатами вступних іспитів відповідно до цих Правил;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, даті народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Кількість поданих заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

5.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом МОН від 11 жовтня 2018 року № 1096.

5.4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають:

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

5.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документу, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, на участь у конкурсі за іспитами при вступі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (за наявності);
 • диплома Комп’ютерної Академії «ШАГ» (для випускників системи профільної підготовки Академії, які претендують на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів з обсягом 210 кредитів і терміном навчання 3 роки).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник особисто додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);
 • копію диплома Комп’ютерної Академії «ШАГ» (для випускників системи профільної підготовки Академії, які претендують на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів з обсягом 210 кредитів і терміном навчання 3 роки);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі вказується згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі ПСЗО, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Правилами та Умовами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування, унеможливлюють їх реалізацію.

5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі ПСЗО, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університету на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами, наявною ліцензією, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу в Університеті, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступника про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту” від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради Університету щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

5.16. При поданні заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

Організація і проведення конкурсу

 

6.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття бакалавра на основі ПСЗО – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

6.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Умов та Правил прийому.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на базі ПСЗО вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів:

1) перший предмет – українська мова та література;

2) другий предмет – математика;

3) третій предмет – фізика або іноземна мова (англійська, французька, німецька або іспанська мова лише за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019 років).

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі ПЗСО, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або склали вступні випробування в Університеті) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначені Переліком конкурсних предметів, із кількістю балів не нижче зазначених у Додатку 2 Правил.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська);

результати фахового вступного випробування.

6.5. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди з урахуванням середнього балу документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

6.6. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПСЗО за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

 

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (Додаток 3 до Правил).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються Університетом у Додатку 2.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про ПЗСО його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам ІII етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток:

 

Остаточний конкурсний бал (ОКБ) = КБ*РК*ГК*СК,

 

де РК – регіональний коефіцієнт, дорівнює 1,02;

ГК – галузевий коефіцієнт, дорівнює 1,00;

СК – сільський коефіцієнт, дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу  та 1,00 в інших випадках.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу на другий (з нормативним терміном навчання) курс для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь (рівень) бакалавра за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до 100 балів), П2 – середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста або бакалавра відповідно (за шкалою від 0 до 100 балів); вагові коефіцієнти К1, К2 встановлюються Університетом у Додатку 2 до Правил.

Середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста (бакалавра) визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу за таблицею таким чином (для випадку 5-бальної шкали):

 

3,00 50      
3,04 51   4,04 76
3,08 52   4,08 77
3,12 53   4,12 78
3,16 54   4,16 79
3,20 55   4,20 80
3,24 56   4,24 81
3,28 57   4,28 82
3,32 58   4,32 83
3,36 59   4,36 84
3,40 60   4,40 85
3,44 61   4,44 86
3,48 62   4,48 87
3,52 63   4,52 88
3,56 64   4,56 89
3,60 65   4,60 90
3,64 66   4,64 91
3,68 67   4,68 92
3,72 68   4,72 93
3,76 69   4,76 94
3,80 70   4,80 95
3,84 71   4,84 96
3,88 72   4,88 97
3,92 73   4,92 98
3,96 74   4,96 99
4,00 75   5,00 100

 

У випадку подання вступником додатку до диплому молодшого спеціаліста у 12-бальній шкалі його середній бал переводиться у 100-бальну шкалу таким чином:

 

4,00 50      
4,16 51   8,16 76
4,32 52   8,32 77
4,48 53   8,48 78
4,64 54   8,64 79
4,80 55   8,80 80
4,96 56   8,96 81
5,12 57   9,12 82
5,28 58   9,28 83
5,44 59   9,44 84
5,60 60   9,60 85
5,76 61   9,76 86
5,92 62   9,92 87
6,08 63   10,08 88
6,24 64   10,24 89
6,40 65   10,40 90
6,56 66   10,56 91
6,72 67   10,72 92
6,88 68   10,88 93
7,04 69   11,04 94
7,20 70   11,20 95
7,36 71   11,36 96
7,52 72   11,52 97
7,68 73   11,68 98
7,84 74   11,84 99
8,00 75   12,00 100

 

Особа, яка вступає для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступеня (рівня) бакалавра), здобутого за іншою спеціальністю, проходить додаткове вступне випробування у формі співбесіди, на основі якого отримує допуск до фахового випробування.

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники);

Середній бал додатка до диплома бакалавра (магістра) визначається як середнє арифметичне всіх оцінок за національною шкалою, переведене у 20-бальну шкалу таким чином:

 

3,00-3,05 0,5   4,01-4,05 10,5
3,06-3,10 1,0   4,06-4,10 11,0
3,11-3,15 1,5   4,11-4,15 11,5
3,16-3,20 2,0   4,16-4,20 12,0
3,21-3,25 2,5   4,21-4,25 12,5
3,26-3,30 3   4,26-4,30 13,0
3,31-3,35 3,5   4,31-4,35 13,5
3,36-3,40 4   4,36-4,40 14,0
3,41-3,45 4,5   4,41-4,45 14,5
3,46-3,50 5,0   4,46-4,50 15
3,51-3,55 5,5   4,51-4,55 15,5
3,56-3,60 6,0   4,56-4,60 16,0
3,61-3,65 6,5   4,61-4,65 16,5
3,66-3,70 7,0   4,66-4,70 17,0
3,71-3,75 7,5   4,71-4,75 17,5
3,76-3,80 8,0   4,76-4,80 18,0
3,81-3,85 8,5   4,81-4,85 18,5
3,86-3,90 9,0   4,86-4,90 19,0
3,91-3,95 9,5   4,91-4,95 19,5
3,96-4,0 10   4,96-5,00 20

 

    Особа, яка вступає для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом), проходить додаткове вступне випробування у формі співбесіди, на основі якого отримує допуск до фахового вступного випробування.

6.7. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

6.8. Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі визначено у Додатку 2 до Правил.

6.9. Результати вступних іспитів для вступників на основі ПСЗО оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.10. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісії Університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі ПСЗО проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі ПСЗО. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.

Програми співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Університету. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.12. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

6.13. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.

Спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

7.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на ПСЗО є:

зарахування за співбесідою,

участь у конкурсному відборі за іспитами.

7.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 – 14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

7.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

7.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017-2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

7.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 ”Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017-2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

7.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

7.7. При вступі для здобуття ступеня магістра беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року (з 01 квітня).

 

Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі ПСЗО);

ознака підстав для зарахування за результатами вступних випробувань при вступі для здобуття ступеня магістра;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Університету. Університет замість оприлюднення на офіційному веб-сайті поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своїх офіційних веб-сайтах на відповідну сторінку Університету у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної бази.

8.5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

8.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Університету, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

Вступники отримують рекомендацію за умови, що чисельність студентів в академічній групі буде становити не менше 10 осіб.

 

Реалізація права вступників на вибір місця навчання

9.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі IV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

9.2. Особи, які в установлені терміни, визначені у розділі ІV Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

Коригування списку рекомендованих до зарахування

10.1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІХ  Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

10.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами та Умовами, до приймальної комісії Університету).

10.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

Наказ про зарахування

 1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі IV цих Правил або відповідно до нього.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХVІ Умов прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Університету за власним бажанням, відраховані з Університету за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 2. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 

Зарахування до Університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Університету

12.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу інформації) .

Представники засобів масової інформації, які бажають бути присутніми на засіданні Приймальної комісії, звертаються до голови Приймальної комісії з відповідною заявою (не пізніше, ніж за добу до початку засідання). Голова Приймальної комісії приймає рішення про надання дозволу зазначеним у заяві особам бути присутніми на засіданні Приймальної комісії.

12.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

12.3. Університету створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності. Правила і відомості про ліцензований обсяг оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

12.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

12.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

12.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до університету здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою vstup.edbo.gov.ua, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).

12.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів у формі згідно з додатком 6 до Умов прийому.

 

 

 

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до Університету, вирішуються Приймальною комісією.

Адреса приймальної комісії:

79011, м. Львів, вул. Замарстинівська, 83 а, кім. 201, тел. +38 (032) 240-38-51

Положення про приймальну комісію 2019

 

Якщо маєте запитання щодо вступу, бажаєте побачити атмосферу нашого університету та дізнатися більше про досягнення та успіхи наших студентів – запрошуємо до нас! Для цього просимо зареєструватися:

Детальніше про умови вступу та правила прийому в IT Step University можна дізнатися за телефонами: 

 

           
Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання Додаток 2 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті  Додаток 3 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту  Додаток 4  Додаток 5 ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі Правила прийому 2019