Правила прийому на навчання 2018

Провадження освітньої діяльності у Приватному закладі вищої освіти «ІТ СТЕП Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2016 р. (далі – Ліцензії).

Правила прийому (далі — Правила) розроблені Приймальною комісією Приватного закладу вищої освіти «ІТ СТЕП Університет» (далі — Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році (далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

Загальні положення

1.1. Приватний заклад вищої освіти «ІТ СТЕП Університет»  (далі — Університет) здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями (далі ОР) бакалавра та магістра відповідно до Ліцензії.

1.2. До Університету приймаються громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту або мають відповідний ступінь (рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту за ступенями та формами навчання, наведеними в додатку 1. Прийом на навчання до Університету на всі ступені здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

1.3. Вступникам, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, можуть надаватися місця у гуртожитках.

1.4. Організацію прийому вступників на навчання до Університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом Ректора.        Головою Приймальної комісії є Ректор Університету.

1.5. Прийом на навчання на всі рівні проводиться в межах ліцензованого обсягу.

Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра  приймаються особи з повною загальною середньою освітою (далі – ПЗСО) за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників. Випускники системи профільної підготовки Академії «ШАГ», які успішно виконали навчальну програму і здобули відповідні сертифікати, мають право на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів з обсягом 210 кредитів і терміном навчання 3 роки на денній формі навчання.

2.2. Університет приймає на другий (з нормативним терміном навчання) курс для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або ступінь (рівень) бакалавра, в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня (рівня) бакалавра для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста або бакалавра відповідно.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня (рівня) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди.

Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IV – VI та пунктом 9.1 розділу ІX Правил.

2.3. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра для осіб, які здобули ступінь бакалавра чи магістра здійснюється за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала додатку до диплому бакалавра чи магістра.

            Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у формі співбесіди з урахуванням середнього бала додатку до диплому бакалавра чи магістра.

Зазначені категорії осіб зараховуються до Університету за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV – VI та пунктом 9.1 розділу ІX Правил.

Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Строки приймання заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Терміни подання заяв в електронній формі на базі ПЗСО: 12 – 26 липня 2018 року (12 – 20 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів).

Терміни роботи консультаційного центру при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до атестатів: 02 липня – 25 липня 2018 року.

4.2. Розклад роботи приймальної комісії Університету під час прийому документів та проведення конкурсного відбору:

Дні Години
Понеділок – п’ятниця 900-1300;1400-1800
Субота 900-1300
Неділя Вихідний

4.3. Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ПЗСО проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна

форми навчання

Заочна форма навчання
Початок приймання заяв та документів 12 липня 14 серпня
Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 18 година

20 липня

15 година

23 серпня

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18 година

26 липня

15 година

23 серпня

Терміни проведення вступних випробовувань 21 липня –

26 липня

28-29 серпня
Терміни проведення співбесіди 21 липня –

23  липня

28-29 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій Не пізніше 12.00 години 01 серпня 30 серпня
Терміни подачі вступниками оригіналів документів не пізніше 18.00 години 10 серпня 31 серпня
Терміни зарахування вступників не пізніше 18.00 години 11 серпня не пізніше 18.00 години 31 серпня

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди оприлюднюються не пізніше 12.00 години 24 липня.

4.4. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на другий курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітньою програмою підготовки (далі ОП підготовки) бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня (рівня) бакалавра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 14 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 18 година

24 липня

23 серпня

 

Терміни проведення фахових вступних випробувань 25 – 31 липня 27-28 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій не пізніше 04 серпня не пізніше 30 серпня
Терміни подачі оригіналів документів не пізніше

18.00 години 10 серпня

не пізніше 03 вересня
Терміни зарахування не пізніше 11 серпня не пізніше 04 вересня

4.5. Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів 28 липня
Терміни проведення вступних випробувань 30 липня – 03 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій 04 серпня
Терміни подачі оригіналів документів не пізніше

18.00 години

10 серпня

Терміни зарахування не пізніше 15 серпня

Порядок приймання заяв і документів для вступу до Університету

5.1. Вступники на основі ПЗСО за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі ПЗСО за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою або іспитами відповідно до цих Правил;
 • при наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2017 року № 1378.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання.

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають:

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документу, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);
 • сертифікат Академії “ШАГ” (для випускників системи профільної підготовки Академії, які претендують на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів з обсягом 210 кредитів і терміном навчання 3 роки);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі ПЗСО, зарахування за співбесідою (за наявності).

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник особисто додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі ПЗСО);
 • копію сертифіката Академії “ШАГ” (для випускників системи профільної підготовки Академії, які претендують на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів з обсягом 210 кредитів і терміном навчання 3 роки);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі вказується згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО, передбачені пунктом 7.1 розділу VІІ Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Правилами та Умовами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі ПЗСО.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університету на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами, наявною ліцензією, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі ПЗСО, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу в Університеті, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту” від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

5.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради Університету щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов (та/або результати вступних іспитів):

1) перший предмет – українська мова та література;

2) другий предмет – математика;

3) третій предмет – фізика або іноземна мова (англійська мова або французька мова, або німецька мова, або іспанська мова лише за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року).

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі ПЗСО, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або склали вступні випробування в Університеті) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначені Переліком конкурсних предметів, із кількістю балів не нижче зазначених у Додатку Правил.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого ступеня бакалавра чи магістра вступають на навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

6.3. Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра на основі ПЗСО розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А ,

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (Додаток до Правил).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються Університетом у Додатку.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10 (на спеціальності згідно з Додатком), а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал вступників на базі ПЗСО визначається за формулою:

Остаточний конкурсний бал (ОКБ) = КБ*РК*ГК*СК,

де РК – регіональний коефіцієнт, дорівнює 1,02;

ГК – галузевий коефіцієнт, дорівнює 1,00;

СК – сільський коефіцієнт, дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування ОКБ перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

В інших випадках конкурсний бал розраховується – як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил.

6.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія.

6.6. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

6.7. Конкурсний відбір вступників на навчання за ОП програмою підготовки магістра на основі здобутого ступеня бакалавра чи магістра здійснюється на підставі конкурсного бала, який обчислюється як сума балів результатів вступного випробування з фахових дисциплін, іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), середнього бала додатка до диплома бакалавра (магістра) та додаткових балів за їх наукові й навчальні досягнення із врахуванням вагових коефіцієнтів: 0,3 – для вступного випробування з фахових дисциплін; 0,2 – для іноземної мови; 0,5 – для середнього бала додатка до диплома бакалавра (магістра).

Вступники на навчання за ОП програмою підготовки магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, допускаються до участі у фахових вступних випробовуваннях за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у формі співбесіди

Максимальна кількість додаткових балів за наукові й навчальні досягнення не може перевищувати 5 балів.

Середній бал додатка до диплома бакалавра (магістра) визначається як середнє арифметичне всіх оцінок за національною шкалою, переведене у 100-бальну шкалу таким чином:

3,0 50   4,0 71
3,01-3,05 51   4,01-4,05 72
3,06-3,10 52   4,06-4,10 73
3,11-3,15 53   4,11-4,15 74
3,16-3,20 54   4,16-4,20 75
3,21-3,25 55   4,21-4,25 76
3,26-3,30 56   4,26-4,30 77
3,31-3,35 57   4,31-4,35 78
3,36-3,40 58   4,36-4,40 79
3,41-3,45 59   4,41-4,45 80
3,46-3,50 60   4,46-4,50 81
3,51-3,55 61   4,51-4,55 82
3,56-3,60 62   4,56-4,60 83
3,61-3,65 63   4,61-4,65 84
3,66-3,70 64   4,66-4,70 85
3,71-3,75 65   4,71-4,75 85,5
3,76-3,80 66   4,76-4,80 86
3,81-3,85 67   4,81-4,85 86,5
3,86-3,90 68   4,86-4,90 87
3,91-3,95 69   4,91-4,95 87,5
3,96-3,99 70   4,96-5,00 88

6.8. Особи, які вступають на другий (з нормативним терміном навчання) курс за спеціальностями підготовки бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста або ступеня (рівня) бакалавра, беруть участь у конкурсному відборі на навчання на підставі конкурсного бала, який обчислюється як сума балів результатів вступного фахового випробовування і середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста або бакалавра відповідно.

Середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста (бакалавра) визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу за таблицею таким чином: 

3,0 50   4,0 71
3,01-3,05 51   4,01-4,05 72
3,06-3,10 52   4,06-4,10 73
3,11-3,15 53   4,11-4,15 74
3,16-3,20 54   4,16-4,20 75
3,21-3,25 55   4,21-4,25 76
3,26-3,30 56   4,26-4,30 77
3,31-3,35 57   4,31-4,35 78
3,36-3,40 58   4,36-4,40 79
3,41-3,45 59   4,41-4,45 80
3,46-3,50 60   4,46-4,50 81
3,51-3,55 61   4,51-4,55 82
3,56-3,60 62   4,56-4,60 83
3,61-3,65 63   4,61-4,65 84
3,66-3,70 64   4,66-4,70 85
3,71-3,75 65   4,71-4,75 85,5
3,76-3,80 66   4,76-4,80 86
3,81-3,85 67   4,81-4,85 86,5
3,86-3,90 68   4,86-4,90 87
3,91-3,95 69   4,91-4,95 87,5
3,96-3,99 70   4,96-5,00 88

У випадку подання вступником додатку до диплому молодшого спеціаліста у 12-ній шкалі його середній бал переводиться у 100-бальну шкалу таким чином:

  1-4 50   7 71
  4,1 51   7,1 72
  4,2 52   7,2 73
  4,3 53   7,3 74
  4,4 54   7,4-7,5 75
  4,5 55   7,6-7,7 76
  4,6 56   7,8-7,9 77
  4,7 57   8-8,1 78
  4,8 58   8,2-8,3 79
  4,9 59   8,4-8,5 80
  5 60   8,6-8,7 81
  5,1 61   8,8-8,9 82
  5,2-5,3 62   9-9,1 83
  5,4-5,5 63   9,2-9,3 84
  5,6-5,7 64   9,4-9,5 85
  5,8-5,9 65   9,6-9,7 86
  6-6,1 66   9,8-9,9 87
  6,2-6,3 67   10-12 88
  6,4-6,5 68      
  6,6-6,7 69      
  6,8-6,9 70      

Особа, яка вступає для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступеня (рівня) бакалавра), здобутого за іншою спеціальністю, проходить додаткове вступне випробування у формі співбесіди, на основі якого отримує допуск до фахового випробування.

 6.9. Вступне випробування з фахових дисциплін (фахове випробування) для вступників на навчання за ОП підготовки бакалавра, магістра та іноземної мови для вступників на навчання за ОП підготовки магістра проводиться у формі тестування і оцінюється за 100-бальною шкалою.

Спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

7.1. Спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО передбачені для:

 • осіб, які визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • осіб з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • осіб, які визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • осіб, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
 • осіб, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).
 • осіб, які звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
 • громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах четвертому-п’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особи, зазначені в абзацах сьомому-восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018 років (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі ПЗСО);
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 8.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі ПЗСО);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів (тільки на основі ПЗСО).

8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Університету.

8.5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання\невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста \ ступеня (рівня) бакалавра, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра вимог для зарахування на навчання.

8.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

8.7. Рішення про рекомендування до зарахування вступників приймальна комісія приймає у терміни, визначені у розділі ІV Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі VІІІ Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

Вступники отримують рекомендацію за умови, що чисельність студентів в академічній групі буде становити не менше 10 осіб.

Реалізація права вступників на вибір місця навчання

9.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі ІV Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами, до приймальної комісії Університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

9.2. Особи, які в установлені терміни, визначені у розділі ІV Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

Коригування списку рекомендованих до зарахування

10.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази.

10.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами та Умовами, до приймальної комісії Університету).

10.3. Вступники, рекомендовані на навчання, зобов’язані виконати вимоги для зарахування.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування, але не пізніше 01 вересня 2018 року.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

10.4. При одночасному навчанні за кількома програмами за спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали зберігаються в Університеті за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

Наказ про зарахування

11.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2 – 4.5 Правил.

11.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених Правилами.

Вступники можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність.

11.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог до зарахування.

Зарахування до Університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

12.1. У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

Конкурсний відбір на місця відрахованих студентів відбувається до 15 вересня з урахуванням положень та вимог до зарахування. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

12.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Університету

13.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу інформації) .

Представники засобів масової інформації, які бажають бути присутніми на засіданні Приймальної комісії, звертаються до голови Приймальної комісії з відповідною заявою (не пізніше, ніж за добу до початку засідання). Голова Приймальної комісії приймає рішення про надання дозволу зазначеним у заяві особам бути присутніми на засіданні Приймальної комісії.

13.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

13.3. Університету створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності. Правила і відомості про ліцензований обсяг оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

13.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

13.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

13.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Університету здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до Університету, вирішуються Приймальною комісією.

 • Адреса приймальної комісії: 79011, м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а, кім. 201, тел. (032) 252-03-45.

Правила прийому розглянуті та затверджені на засіданні Вченої ради Університету (протокол № 5 від 20 грудня 2017 р.).

Зі змінами та доповненнями:

 • Протокол № 4 засідання Приймальної комісії ПЗВО «ІТ СТЕП Університет» від 25 квітня 2018 р.,
 • Протокол № 5 засідання Приймальної комісії ПЗВО «ІТ СТЕП Університет» від 04 травня 2018 р.
Перелік освітніх ступенів та спеціальностей Перелік конкурсних предметів Таблиця переведення середнього бала Перелік секцій додаткових конкурсних балів Подання та розгляд заяв в електронній формі

 

 

 

Положення про приймальну комісію 2018

Записатись на консультацію


БакалавратМагістратураДоуніверситетська підготовка